Diaconaat en ZWO

Klik HIER voor het gezamenlijk diaconaal jaarproject 2024 – Stichting Hadassah

DIACONIE
Diaconie is omzien naar elkaar en helpen wie geen helper heeft.
De diaconie zet zich in voor mensen, dichtbij en ver weg, die te maken hebben met armoede, schulden, ziekte, vluchteling zijn of die door andere oorzaken hulp nodig hebben.
De diaconie bestaat uit een aantal vrijwilligers (diakenen) die activiteiten kunnen organiseren om de mensen te helpen.
De diaconie richt zich op het bieden van praktische hulp en waar nodig met behulp van gemeenteleden. Indien nodig kunnen diakenen doorverwijzen naar of samenwerken met hulpverlenende instanties.

DE DIAKEN EN DE EREDIENSTEN
De diakenen dragen ook zorg voor diverse onderdelen van de eredienst. Het gaat om de inzameling van de gaven bij de collecten en het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal. Ook het geven van informatie over collectedoelen en de bloemengroet vallen onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

HULP NODIG?
Wij vinden het belangrijk om te helpen, daar waar nodig en waar mogelijk. Of het nu gaat om financiële problemen, ziekte, eenzaamheid of na het overlijden van een partner of familielid. In onze gemeente zijn er vrijwilligers die hulp kunnen bieden. Een luisterend oor, hulp bij praktische zaken of samen op zoek gaan naar oplossingen. En natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij onze predikant. Onze hulp is voor iedereen toegankelijk. Dus niet alleen voor leden. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

HULP GEVEN
Onze gemeente steunt i.s.m. de twee buurgemeenten hulpverleningsprojecten in binnen- en buitenland (gezamenlijk collecterooster).
Elk jaar wordt ook een kleinschalig jaarproject gekozen om geld in te zamelen. Daarnaast steunen we tal van (hulp-)organisaties.

Hier volgen we veelal de richtlijnen van Kerk in Actie, in het bijzonder collecten voor rampen, wereldwijd.
In samenwerking met Orionis krijgen de minima op onze dorpen vóór de kerstdagen een boodschappen bon om wat extra’s met kerst te kunnen kopen.

Met de kerst ontvangen ook de ouderen (80-plussers) in ons dorp een kerstattentie/kerstkaart.

Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
De Z.W.O. valt in onze gemeente ook onder de diaconie.
Dat betreft de Z.W.O.-collecten, het innen van giften en de jaarlijkse vrijwillige bijdragen.

Contactgegevens diaconie vindt u onder de kop Contact

Contactgegevens van Diaconaat en ZWO vindt u onder de kop Contact.