ANBI

belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Op de ANBI – site staat waar een instelling aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij giften.

Gegevens gemeente

De naam van onze Gemeente is:
Protestantse gemeente Koudekerke
Dorpsplein 1
4371 AA Koudekerke
Websiteadres: www.pknkoudekerke.nl
Contactadres: scriba@pknkkoudekerke.nl
Telefoon: 0118-614757
RSIN nummer: 8152.85.279
KvK nummer: 76410692

College van Kerkrentmeesters contactadres:
Bouw den Boer
Contactadres: penningmeester.cvk@pknkoudekerke.nl
Telefoon: 06-22563195

Diaconie contactadres:
Anja de Kroo- van Eenennaam
Contactadres: krootjes01@gmail.com
Telefoon: 0118-552794
RSIN nummer: 824133067
KvK nummer: 76410781

De Protestantse gemeente te Koudekerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.nl

Bestuurssamenstelling

De algemene kerkenraad bestaat uit:
1 predikant voor 80% en 1 predikant voor 30%
2 ouderling kerkrentmeesters
4 ouderlingen
5 diakenen

Doelstelling

zie Beleidsplan:

Beleidsplan

Plaatselijke-regeling-van-de-Protestantse-Gemeente-Koudekerke-2021

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.nl

Financiële verantwoording

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters:

Begroting 2024
Begroting 2024

Jaarrekening 2023
Staat van baten en lasten over 2023

Jaarverslag 2023 
Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording Diaconie:

Staat van baten en lasten diaconie 2022
Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022 Diaconie Koudekerke
Jaarverslag 2022

Rekeningnummers

NL25RABO 0349396515 t.n.v College van Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Koudekerke
NL76INGB 0000119029 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot.Gem.Koudekerke
NL45RABO 0303869496 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Koudekerke