PKN Koudekerke

ANBI

http://anbi.nl/
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Op de ANBI – site staat waar een instelling aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij giften.

Gegevens gemeente

De naam van onze Gemeente is:
Protestantse Gemeente Koudekerke
Dorpsplein 1
4371 AA Koudekerke
RSIN nummer: 8152.85.279


Websiteadres:
www.pknkoudekerke.nl

Contactadres:
scriba@pknkoudekerke.nl
Telefoon: 0118-614757

Diaconie contactadres:
madeleinlampert@zeelandnet.nl
Telefoon 0118-614757
RSIN nummer: 824133067

De Protestantse gemeente te Koudekerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.nl

Bestuurssamenstelling

De Algemene Kerkenraad bestaat uit:
1 predikant voor 80% en een vacature voor 40%
2 ouderlingen kerkrentmeester
5 diakenen.

Doelstelling

zie Beleidsplan:

Beleidsplan PG Koudekerke 2015-2020

Plaatselijke Regeling PKN Koudekerke

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.nl

Verslag uitgeoefende activiteiten

CKA 2018-2019

Financiële verantwoording

Begroting 2019
staat van baten en lasten begroting 2019

Jaarrekening 2018
Batenlasten 2018

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Jaarrekening Diaconie 2018
Anbi overzicht uit Fris

Begroting Diaconie 2019

Begroting Diaconie 2019 voor ANBI website (1)

Rekeningnummers

NL25RABO 0349396515 t.n.v College van Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Koudekerke
NL76INGB 0000119029 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot.Gem.Koudekerke
NL45RABO 0303869496 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Koudekerke

Contact
Kerkgebouw: Michaelskerk, Dorpsplein 1